Thông Tin Mới

Chứng Nhận Hữu Cơ Của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA Organic), Ủy Ban Hữu Cơ Quốc Gia (National Organic Program)

NOP(National Organic Program)

Chúng tôi cũng hỗ trợ chương trình hữu cơ của bộ nông nghiệp Hoa Kỳ.

Tại công ty Shizupack, chúng tôi tự hào đã đạt được Chứng chỉ tiêu chuẩn của Bộ Hữu Cơ Nông Nghiệp Nhật Bản (JAS Organic) và Chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, Ủy Ban Hữu Cơ Quốc Gia ( USDA Organic – NOP Program)

Related post

Return Top